ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Vorm en doel van het kantoor. Advocatenkantoor Ercan Tok is een bvba met als doel de uitoefening van het beroep van advocaat.  Het kantoor is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0578 941 827
 2. Toepassingsgebied. De algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door de vennoten, medewerkers en personeel van Advocatenkantoor Ercan tok.
 3. Verstrekte informatie. De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.
 4. Aansprakelijkheid en verzekering. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Ercan Tok, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door haar onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking.
  Het verzekerde bedrag bedraagt op dit ogenblik 1.250.000,00 euro per schadegeval.
  Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt en altijd in overleg met een van de vennoten van het kantoor kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie.
  De door de Orde onderschreven polis bij Ethias wordt op verzoek ter inzage overgemaakt.
  De cliënt vindt de verzekering van Advocatenkantoor Ercan Tok voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.
  Indien de beroeps aansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Advocatenkantoor Ercan Tok hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 25.000,00 EUR.
 5. Tussenkomst van derden. Advocatenkantoor Ercan Tok kan een beroep doen op derden met het oog op de uitvoering van prestaties voor rekening van de cliënt.
  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Advocatenkantoor Ercan Tok evenwel niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doet.
  De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Ercan Tok dan ook tegen elke aanspraak van derden die het gevolg zou zijn van de door hem aan het kantoor toevertrouwde werkzaamheden, tenzij zulke aanspraak op een fout van Advocatenkantoor Ercan Tok zou berusten.
 6. Antiwitwaswetgeving. Advocatenkantoor Ercan Tok is onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ingevolge deze wetgeving is Advocatenkantoor Ercan Tok ertoe verplicht haar cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren.
  Wanneer er feiten worden vastgesteld waarvan het kantoor weet of vermoed dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, dient in overeenstemming met deze wetgeving de informatie te worden overgemaakt aan de Stafhouder van de Orde. Deze laatste beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt gemeld aan de Cel voor Financiële informatieverwerking.
 7. Betalingsmodaliteiten. De provisienota’s en de kosten-en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van deze nota’s en staten.
  Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van deze nota’s en staten, dient hij deze binnen de 14 dagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan zij onherroepelijk als aanvaard zullen worden beschouwd.
  Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd. Tevens is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de hoofdsom.
 8. De derdenrekening. Advocatenkantoor Ercan Tok stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
  Advocatenkantoor Ercan Tok mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
 9. Beëindiging. De cliënt en de vennoten van Advocatenkantoor Ercan Tok kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst/de samenwerking beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de verplichting voor de cliënt om verrichte diensten, en gemaakte kosten te vergoeden.
  De beëindiging door de vennoten van Advocatenkantoor Ercan Tok mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, op voorwaarde dat de cliënt geen opeisbare provisienota’s of kosten-en ereloonstaten heeft.
  Op eerste verzoek bezorgt Advocatenkantoor Ercan Tok de stukken van het dossier terug.
 10. Geschillenregeling. Ingeval van geschil tussen cliënt en advocaat is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving van toepassing.
  Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd.